Termovízne meranie

Termovízne meranie

SLUŽBY TERMOVÍZNOU KAMEROU

Ponúkame služby termovízie špičkovým zariadením.


Včasným zistením rizikových miest je možné prevenciou a predikciou zabrániť  väčším škodám, prípadne pri zisťovaní chýb minimalizovať rozsah stavebných úprav a demolácii so špecifikovaním miesta poruchy. Termokamerou je možné bez kontaktné meranie kvantitatívneho (zistenie presnej teploty materiálu), alebo kvalitatívneho (zistenie rozdielu teplôt) priebehu teplôt povrchu materiálov. Termokamerou je možné bezkontaktné meranie teplôt a ich rozdielov z bezpečnej vzdialenosti (napr. trafá a iné zariadenia bez možnosti priameho merania), zisťovanie priebehu skrytých inštalácií (napr. rozvody médií v stenách), zisťovanie porúch inštalácií (prasknuté potrubia), a mnoho ďalších využití.
Podľa požiadavky na druh merania a spôsob vyhodnotenia merania je potom možné určiť  podmienky uskutočniteľnosti merania (napr.klimatické podmienky, nahriatie systémov,...)

Možnosti použitia termokamery

 

Stavba
-komplexné termovízne snímkovanie objektov, s upozornením na zistené nedostatky a riziká (rodinné domy, priemyselné a administratívne budovy,...)

-zisťovanie chýb stavebných systémov
-kontrola celistvosti zateplenia a izolácií
-zisťovanie netesností (prievanov)
-zisťovanie chýb po osadení nových okien
-v kombinácii s príslušenstvom zisťovanie rizikových miest pre vznik plesní
-overovanie teploty komínov, rizikové prechody
-zisťovanie ochladzovania konštrukcií (dážď, únik vody), otepľovania konštrukcií (požiar, nábeh systému)

 

Inštalácie
-zisťovanie porúch v systémoch vykurovania, zdravotechniky
-kontrola stavu tepelných výmenníkov
-zisťovanie chýb elektroinštalácií, elektromotorov, transformátorov, preťažení prvkov elektroinštalácie,
-zisťovanie prehrievaných káblov, častí a prvkov
-zisťovanie stavu izolácií na tepelných a chladiarenských rozvodoch a zariadeniach
-zavzdušnenie systému vykurovania
-v kombinácii s príslušenstvom zisťovanie rizikových miest pre vznik kondenzátov
-zisťovanie únikov médií z inštalácií

 

Priemysel
-kontrola teploty skládok (štiepka, uhlie,...)
-zisťovanie chýb elektroinštalácií, elektromotorov, transformátorov, preťažení prvkov elektroinštalácie
-procesy strojárenskej výroby
-zistenie priebehu teplôt materiálu pri teplocitlivých procesoch výroby
-kontrola správnej funkcie zariadení a technológií výrobného procesu

 

Energetika
-kontrola fotovoltických panelov (hot spot)
-kontrola správnej funkcie zariadení
-kontrola obvodov, spojov,... 

TERMOVÍZIA BUDOV - 10 NAJČASTEJŠÍCH OTÁZOK

1. Ako funguje a čo sníma termokamera?
Termokamera je vlastne infračervená kamera, ktorá na základe nameraných a prednastavených údajov vypočíta povrchovú teplotu cieľového objektu. Každý materiál vyžaruje "teplo" (presnejšie infražiarenie) a keďže stavebné konštrukcie nie sú homogénne, preto z dôvodu tepelných mostov majú na povrchu rôzne teploty. To znamená, že v mieste tepelných mostov je vonkajší povrch teplejší ako inde, resp. vnútorný povrch ochladený. Termokamera teda odhalí voľným okom neviditelné tepelné mosty a skryté vady.


2. Kedy sa vykonáva termovízia budov?

Len vo vykurovacom období, musí byť totiž dostatočný teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom. Rozdiel by mal byť cca. 10-15°C a viac, čiže v prípade vnútornej teploty okolo +20°C by malo byť vonku max. +5°C. Pri termografii budovy nemôže byť fasáda oslnená a prehriata (zdeformovalo by to výsledok).Termovízia sa preto spravidla vykonáva v skorých ranných hodinách, pred východom slnka. Podrobná termovízia rodinného domu trvá spravidla cca. 1 až 2 hodiny, ak sa vyhodnocuje aj na mieste.


3. Stačí urobiť termovíziu len zo strany exteriéru?

Určite nie. Termovízia len zo strany exteriéru je nedostatočná, neodhalí totiž všetko a nezískajú sa dostatočné informácie o budove. Napríklad fasáda môže byť opláštená niekoľkocentimetrovým polystyrénom, čo už može "zakryť" niektoré nedostatky konštrukcie. Termokamera v skutočnosti "nevidí" do hĺbky, sníma vždy len "povrchovú teplotu". Aby sa budova mohla dôveryhodne vyhodnotiť, je bezpodmienečne nutná termovízia aj zo strany interiéru.


4. Koľko snímok je potrebné vyhotoviť pre rodinný dom?
Rozhodne nestačí spraviť 4 snímky zo štyroch strán, ale ani cca. 8-10 snímok dokopy, bola byto len orientačná kontrola, nezdokumentovali by sa všetky dôležité detaily. Nikto nepotrebuje "farebné obrázky" zo vzdialenosti 20m od domu, ale podrobnú analýzu aj toho najmenšieho detailu. Čiže boli by to vyhodené peniaze. Proste počet nemôže byť obmedzený. Spravidla to znamená, že pre bežný rodinný dom je treba spraviť minimálne 20-30 snímok, často ale aj viac, v krajnom prípade je to niekedy aj 60-80 snímok.


5. Čo všetko sa dá zistiť termovíziou?
Výhoda termografie je, že odhaľuje nedostatky nedeštruktívnym spôsobom, čiže nie je nutné vŕtať sondy či iným spôsobom narušiť konštrukciu. Termovízia odhalí aj tie najmenšie tepelné mosty, nedostatočné vyplnenie konštrukcií tepelnou izoláciou (strechy, podhľady ale napr. aj steny montovaných domov), zle osadené či netesné okná, perforácie a poruchy parozábrany, poruchy hydroizolácie (zatekanie vody do tepelnej izolácie) a pod. Lokalizujú sa aj všetky miesta s teplotou nižšou ako je rosný bod, čiže všetky miesta, kde by v budúcnosti mohli vznikať plesne.


6. Čo neodhalí termokamera?
Tak ako všetko, aj termovízia má svoje obmedzenia. Termokamera meria "povrchovú teplotu", nie vždy je teda schopná odhaliť, čo sa deje vo vnútri viacvrstvovej konštrukcie. Napríklad ak je za predsadenou konštrukciou prevetraný vzduchový priestor, tak nie je možné vždy presne identifikovať prípadnú poruchu za týmto medzipriestorom. V takýchto prípadoch sa pri inšpekcii využívajú ďaľšie prístore, ako napr. endoskopická kamera.


7. Akú má citlivosť a presnosť termokamera?
Termovízna kamera má veľmi vysokú citlivosť, väčšinou okolo 0,1°C alebo dokonca aj menej. Takže odhalí aj tie najmenšie tepelné mosty. Treba si však uvedomiť aj fakt, že sa jedná o nekontaktné meranie teploty, samotná hodnota teploty je vlastne výsledkom výpočtu na základe nasnímaných informácií a ďaľších rôznych prednastavených hodnôt. Preto je presnosť  nameranej "teploty" aj za predpokladu vhodne prednastavených parametrov spravidla v rozmedzí ± 2°C.


8. Aký je výstup z termovízie budovy?
Štandardný výstup termografie budovy je protokol. Protokol obsahuje okrem samotných termogramov aj príslušnú fotodokumentáciu, no a v neposlednom rade aj popis zistených nedostatkov a možných príčin, ale aj predbežný návrh riešenia. Protokol z termovízie sa klientovi odovzdáva v elektronickej forme, napálený na CD. K protokolu termovízie je možné spracovať odborný posudok, tepelnotechnický posudok, resp. následne vypracovať projektovú dokumentáciu navrhovaného riešenia.


9. Má význam termovízia aj pre novostavby?
Rozhodne áno. Vďaka termovízie má stavebník (investor) možnosť dať si skontrolovať kvalitu práce na svojom dome ešte pred odovzdaním diela a teda pred uhradením faktúr za prevedené stavebné práce. V prípade zistených nedostatkov si teda môže nárokovať ich odstránenie, čo je po uhradení všetkých faktúr možné už len vrámci reklamácie (a často komplikované, neustále naťahovanie sa... žiaľ poznáme to všetci...). Taktiež je termovízia ideálna pred kúpou hotovej budovy (či už novostavby alebo staršej budovy), nekupujete totiž mačku vo vreci. Termovízia sa ďalej využíva pred obnovou budov, napr. pred zateplením s cieľom zisťiť nedostatky a následne optimalizovať návrh obnovy. Termovízia sa taktiež využíva pri energetickej certifikácii budov.


10. Na čo si dať pozor pred objednaním služby termovízie?

Ceny za termovíziu nájdete na internete naozaj rôzne, rozdiely sú často aj niekoľkonásobné. A často je výrazný rozdiel aj v rozsahu ponúkaných služieb. Pri vyhodnotení cenových ponúk preto určite neprehliadnite nasledujúce veci:
- Či sa nejedná o podvodníka, čo ponúka "termovíziu", pričom nedisponuje ani potrebným vybavením a na obhliadku dorazí s klasickým fotoaparátom s upraveným infrafiltrom. (Žiaľ je to reálna skúsenosť oklamaných ľudí). Takýto fotoaparát je pre relevantnú stavebnú diagnostiku absolútne nepoužiteľný.
- V cenovej ponuke musí byť  jasne definovaná konečná cena, vrátane výjazdu, vrátane vypracovania protokolu, no a najmä bez obmedzenia počtu snímok. Nenechajte sa pomýliť s cenovou ponukou typu: "X snímok v cene, ďalšie za príplatok". Nikto nevie vopred, koľko snímok bude treba u Vás spraviť, takže nakoniec by ste doplatili možno aj dvojnásobok pôvodnej ceny.

V prípade zaujmu, nás kontaktujte >>


 MCH  dozoring s.r.o. | O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín|  Mail: mchdozoring@mchdozoring.sk ,mchdozoring@gmail.com  | Tel: +421 907 576 498