Stavebný dozor

Stavebný dozor

Stavebný dozor má byť v prvom rade nezávislý odborník, ktorý nie je prepojený s realizačnou firmou, ktorá zhotovuje stavbu. Jeho hlavnou úlohou je chrániť investora voči realizačnej firme z pohľadu navyšovania cien, kvality prevedených prác a materiálov.

Kedy je stavebný dozor potrebný?

 Podľa zákona je pri stavbách rodinných domov stavebný dozor potrebný iba v prípade, že stavbu vykonávate svojpomocne. Ak máte generálneho dodávateľa stavby, čo znamená, že ste uzavreli zmluvu o dielo s realizačnou firmou, stavebný dozor nie je podľa zákona povinný.  Predstava takto ušetrených peňazí mnohých ľudí zláka. Faktom je, že v absolútnej väčšine prípadov investor prerobí. Veľakrát na prvý pohľad neviditeľným spôsobom, keď Vás firma presvedčí o potrebe vykonať nejaké práce naviac, alebo použije lacnejšie ako rozpočtované materiály, prípadne tvrdí, že v skutočnosti bol realizovaný väčší rozsah prác ako v projekte a Vy to neviete skontrolovať. Nehovoriac o kvalite prác, ktorá prirodzene klesá s nedostatočnou kontrolou. Každá realizačná firma má istý rozsah kvality, ktorý je schopná vykonať a záleží na tom, či z nej dostanete priemernú, maximálnu alebo minimálnu kvalitu odvedených prác.
 Ak vykonávate stavbu svojpomocne, je vhodné nájsť si stavebný dozor, ktorý Vám okrem pečiatky za pár sto eur vie naozaj pri výstavbe poradiť.
 Cena za takýto dozor sa môže niekoľkonásobne vrátiť vďaka optimalizovaným technologickým postupom a kontrole prác a materiálov na stavbe.


Povinnosti stavebného dozoru

V prvom rade sa musí oboznámiť s projektovou dokumentáciou, naštudovať si ju a prípadne navrhnúť zmeny technologických postupov a materiálov. Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí :
 • Zúčastniť sa na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi
 • Organizovať kontrolné dni
 • Kontrolovať súlad prác s projektovou dokumentáciou
 • Kontrolovať súlad prác s podmienkami stanovených stavebným povolením
 • Informovať investora o nedostatkoch zistených na stavbe
 • Riešiť reklamácie so zhotoviteľom, tlačiť na ich promptné odstránenie
 • Odsúhlasovať prípadné zmeny oproti projektu
 • Kontrolovať zhotovovanie pravidelného záznamu v stavebnom denníku zhotoviteľom
 • Zhotovovať fotodokumentáciu počas výstavby
 • Skontrolovať jednotlivé časti stavby pred ich zakrytím vrstvou lepidla, omietky atď.
 • Kontrolovať časový postup prác oproti harmonogramu výstavby
 • Kontrola faktúr oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov
 • Zúčastniť sa odovzdania stavby a kolaudačného konania

Cena za stavebný dozor

 Cena je veľmi závislá na dohodnutom rozsahu prác. V praxi sa bežne stáva, že najmä pri rodinných domoch stavebný dozor opečiatkuje investorovi papier na stavebný úrad a následne sa títo stretnú až pri kolaudácii objektu. Cena za takýto dozor sa pohybuje niekde okolo 150€ - 300€. Treba si však uvedomiť, že takto vynaložené peniaze sú vyhodené do vzduchu, pričom za ne nedostávate žiadnu pridanú hodnotu, iba formálne splníte náležitosti zákona.

 Pri rodinných domoch by kvalitný stavebný dozor mal stáť cca 2,5% ceny realizácie. V prípade kontroly fakturácie tak 5% z ceny realizácie. Konečná cena je závislá najmä na dohode, cenníkové ceny nie sú podstatné. Dôležité je stanoviť si dopredu rozsah prác, aby sa nestalo, že draho zaplatíte aj tak iba formálny stavebný dozor.
 Referencie alebo osobná skúsenosť známeho Vám povedia viac o jeho prístupe k Vašej budúcej stavbe a umožnia Vám urobiť lepšie rozhodnutie, ktoré potom nebudete ľutovať.
 Nezabudnite, že vynaložené peniaze sa Vám pri kvalitnom dozore vrátia v priemere aj niekoľkonásobne.

Náplň činnosti stavebného dozoru:

Stavebný zákon kladie v § 45b na osobu vykonávajúcu činnosť  stavebného dozoru tieto požiadavky:

sleduje:
 • spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe
 • odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia
 • odborné ukladanie strojov a zariadení
 • vedenie stavebného denníka

zodpovedá:
 • za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou
 • za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu

spoluzodpovedá:
 • za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby
 • vplýva na odstránenie závad ktoré na stavbe zistil
 • ak nie je možné závady odstrániť  v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

V prípade zaujmu, nás kontaktujte >>


 MCH  dozoring s.r.o. | O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín|  Mail: mchdozoring@mchdozoring.sk ,mchdozoring@gmail.com  | Tel: +421 907 576 498