Stavbyvedúci

Stavbyvedúci

§ 46a  Stavbyvedúci

(1) Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
(2) Stavbyvedúci je oprávnený
  a) určovať  začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
  b) dávať  pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,
  c) preberať  stavebné výrobky, zisťovať  ich vhodnosť a určovať  ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
  d) dávať  príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie                   neprípustné,
  e) koordinovať  poradie stavebných prác,
  f) vykázať  cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.Manažment stavebných procesov

MCH dozoring s.r.o. poskytuje profesionálne služby stavbyvedúceho ako funkciu kompletného manažmentu, riadenia a kontroly činností v rámci stavebných procesov.

Ako stavbyvedúci poskytujeme najmä tieto služby:

  • vedenie a organizácia stavebnej činnosti

  • koordinovanie a dohľad nad plnením harmonogramu stavby

  • komunikácia s dodávateľmi a subdodávateľmi

  • operatívne riešenie nedostatkov materiálu a práce

  • kontrola nákladov, výkazov o vykonaných prácach

  • dozor nad dodržiavaním stavebných právnych predpisov a technických noriem


V prípade zaujmu, nás kontaktujte >>


 MCH dozoring s.r.o. | O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín|  Mail: mchdozoring@mchdozoring.sk ,mchdozoring@gmail.com  | Tel: +421 907 576 498